مقالات

(0)
MindeCenter مقیاس ترس از تاریکی (کودکان 9-3 ساله)

  مقدمه مقیاس ترس از تاریکی (کودکان 9-3 ساله) : ترس از تاریکی در حدود 2 تا 3 سالگی ظاهر میشود و ضمن تداوم در سال های بعد قدری کاهش مییابد، ولی تا حدود 10 تا 12 سالگی نیز ادامه پیدا میکند. ترس بین کودکان متفاوت است. یک شب از هیوالا و...

مدیر تیر ۹۷ 0
(0)
MindeCenter پرسشنامه اندازه گیری غیرت

  مقدمه پرسشنامه اندازه گیری غیرت : علمای اخلاق در تعریف غیرتی که مورد تأیید آن‌ها است، چنین آورده اند: غیرت و حمیّت؛ یعنی تلاش در نگهداری آن چه حفظش ضروری است. این صفت در قالب مطلوبش، از شجاعت، بزرگ منشی و قوت نفس انسان سرچمش...

مدیر تیر ۹۷ 0
(0)
MindeCenter مقیاس نگرش افراد درباره یادگیری زبان دوم

مقدمه مقیاس نگرش افراد درباره یادگیری زبان دوم : یادگیری زبان دوم به فرآیندی گفته می‌شود که در آن افراد زبان دوم را یاد می‌گیرند. فراگیری زبان دوم و یادگرفتن هر زبانی علاوه بر زبان مادری اشاره دارد. (درمان لکنت زبان) یادگیری زبان ...

مدیر تیر ۹۷ 0
(0)
MindeCenter پرسشنامه هیجان‌های مثبت و منفی

  مقدمه پرسشنامه هیجان‌های مثبت و منفی : هیجانات مثبت و منفی از مؤلفه‌های روانی هستند که سلامت روانی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هیجانات مثبت نشان دهنده میزان شور و اشتیاق به زندگی و احساس فاعلیت و هوشیاری افراد است. ...

مدیر تیر ۹۷ 0
(0)
MindeCenter پرسشنامه تنبلی اجتماعی شغلی بزرگسالان

مقدمه پرسشنامه تنبلی اجتماعی شغلی بزرگسالان : از آنجا که روند رو به رشد استفاده از گروه ها در بر آورده سازی اهداف عملکردی سازمان های سراسر جهان از جمله کشور عزیزمان ایران، در حال فزونی و توسعه است، لزوم برقرار جنین پیوندی و بررسی جنبه های مثبت...

مدیر تیر ۹۷ 0
(0)
MindeCenter پرسشنامه اختلالات پارافیلیک

مقدمه پرسشنامه اختلالات پارافیلیک : همه افراد با محرکهای جنسی یکسانی تحریک نمی شوند. برخی افراد تنها از طریق اشیا یا موقعیت های خاص می توانند به ارضای جنسی دست یابند. اگر چه بسیاری از این رفتارهای جنسی در خفا با رضایت شرکای جنسی که هر دو بز...

مدیر تیر ۹۷ 0
(0)
MindeCenter مقیاس پیگیری درمان از طرف درمان جو

مقدمه مقیاس پیگیری درمان از طرف درمان جو : برخی از افرادی که برای درمان (درمان لکنت زبان) و با هدف بهبود به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، بهبود می‌یابند و به نتیجه می‌رسند درحالی که عده‌ای در نیمه راه درمان، انگیزه و اعتماد ...

مدیر تیر ۹۷ 0
(0)
MindeCenter مقیاس احساس خوشبختی همسران

مقدمه مقیاس احساس خوشبختی همسران : مهمترین عامل احساس خوشبختی همسران از زندگی مشترک و زناشویی وجود صمیمیت در خانواده است. بدون وجود این عامل ، همسران از زندگی در کنار یکدیگر، احساس لذت و خوشبختی نمیکنند و هرلحظه احتمال وجود دارد اختلاف و مشاجر...

مدیر تیر ۹۷ 0
(0)
MindeCenter مقیاس ترس از موفقیت

مقدمه مقیاس ترس از موفقیت : وﺟﺪ آورﺗﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ((اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ)) اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺮژی زاﯾﯽ، ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻖ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ...

مدیر تیر ۹۷ 0
(0)
MindeCenter پرسشنامه تأثیر آپنه تنفسی خواب در تمرکز، حافظه و توجه کودکان چاق

پرسشنامه تأثیر آپنه تنفسی خواب :  آپنه انسدادی خواب که مهم ترین عامل خطر آن چاقی است علاوه بر این که سبب بروز مشکلات جسمی متعدد می گردد، به دلیل آن که کودک خواب کاملی ندارد گمان میرود که سبب بروز اختلالاتی در کارکردهای اجرایی کودکان شود. ...

مدیر تیر ۹۷ 0
(0)
MindeCenter چک لیست رفتاری کودکان

مقدمه با توجه به اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی‌ﺗﺮ در آﯾﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی شود (تسین) و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ که ﻓﺮم ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ رواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺤﺘﻤﻞ در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ،...

مدیر تیر ۹۷ 0
(0)
MindeCenter پرسشنامه اعتماد به نفس در افراد دارای لکنت زبان

پرسشنامه اعتماد به نفس در افراد دارای لکنت زبان مقدمه مطابق با نظر روزنبرگ، اعتماد به نفس، نگرش مطلوب یا نامطلوب نسبت به خود است (سومرو و همکارانش، 2013) و مشتمل بر دو مؤلفه احساس ارزشمندی مبتنی بر ارزیابی خویشتن و احساس خودکارآمدی مبتنی بر...

مدیر تیر ۹۷ 0
(0)
MindeCenter مقیاس روش‌های فرزند پروری

مقیاس روش‌های فرزند پروری   مقدمه از اساسی‌ترین وظایف والدین و مربیان در امر تربیت و تعلیم که از حساس‌ترین و ظریف‌ترین کارهایی است که آنان بر عهده گرفته‌اند برخورد شایسته در مواجهه با لغزش‌ها و خطاهای ک...

مدیر تیر ۹۷ 0
(0)
MindeCenter راهکارهای پروفسور محمداحسان تقی‌زاده خطاب به جوانان کنکوری

راهکارهای پروفسور محمداحسان تقی‌زاده خطاب به جوانان کنکوری   درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده ...

مدیر تیر ۹۷ 0
(0)
MindeCenter خلاصه جلسات آموزش گروهی معنویت درمانی دکتر محمداحسان تقی‌زاده

  خلاصه جلسات آموزش گروهی معنویت درمانی دکتر محمداحسان تقی‌زاده پله اول : خودشناسی، شناخت ماهیت خود، توانمندی‌ها و محدودیت و پذیرش مسئولیت الهی خود (قبل از توضیح پله اول معنویت درمانی تعریف مسأله و تعریف ساده و کاربردی درمورد ...

مدیر خرداد ۹۷ 0
(0)
MindeCenter اثربخشی مدل درمانی خواسته‌ها و توانمندی‌ها بر کاهش شدت لکنت کودکان

  چکیده اثربخشی مدل درمانی خواسته‌ها و توانمندی‌ها  : هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی مدل درمانی خواسته ­­ها و توانمندی ­­ها بر کاهش شدت لکنت زبان کودکان پیش­ دبستانی (82 - 42 ماهه) بوده است. پژوهش حاض...

مدیر خرداد ۹۷ 0
(0)
MindeCenter تأثیر آموزش الکترونیکی و غیرالکترونیکی بر خلاقیت و پیشـرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور

    محمد احسان تقی زاده چکیده تأثیر آموزش الکترونیکی و غیرالکترونیکی بر خلاقیت و پیشـرفت تحصیلی : هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی و غیرالکترونیکی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پایان در سال 88-1387 بود. روش...

مدیر خرداد ۹۷ 0
(0)
MindeCenter وظایف والدین جهت کمک به فرزندان دارای لکنت زبان

  وظایف والدین جهت کمک به فرزندان دارای لکنت زبان   تشویق کودک به انجام تمرین‌ها ایجاد شرایطی مناسب جهت اجرای تکنیک‌ها توسط کودک همراهی والدین با فرزندانشان جهت پیاده‌سازی تکنیک‌ها و تمرین‌ها گ...

مدیر خرداد ۹۷ 0
(0)
MindeCenter تاثیر پیشینه ذهنی دانشجویان دانشگاه پیام نور از سوالات، بر کاهش نگرانی و هیجان پذیری نسبت به اضطراب امتحان آنها

  تاثیر پیشینه ذهنی دانشجویان دانشگاه پیام نور از سوالات، بر کاهش نگرانی و هیجان پذیری نسبت به اضطراب امتحان آنها محمد احسان تقی زاده، زهرا سروریان چکیده تاثیر پیشینه ذهنی دانشجویان : اضطراب امتحان یکی از اضطراب‌های موقعیتی ...

مدیر خرداد ۹۷ 0
(0)
MindeCenter استرس چیست؟

استرس چیست : استرس یا فشار روانی حالت فیزیولوژیک یا روان شناختی ناخوشایندی است که در پاسخ به محرک های تنش زا ایجاد میشود. فشار روانی ممکن است به صورت محرک هایی فیزیکی، عفونت ها، واکنش های آلرژیک و یا به صورت تغییر در جو روانی – اجتماهی باشد...

مدیر خرداد ۹۷ 0
(0)
MindeCenter منشاء نظریه ذهن

منشاء نظریه ذهن : خاستگاه‌های ‌‌‌‌ این رویکرد احتمالاً بسیار متنوع است. به ویژه بروز اشکال متعدد کاهش پذیری مناسب که بر کاهش ناپذیری ذهن با وجد طبیعت گرایی یا مده گرایی آن تاکید ‌می‌کند سهم عمده‌‌ای در...

مدیر خرداد ۹۷ 0
(0)
MindeCenter از کجا بدانیم فرزندمان دچار لکنت شده است؟

از کجا بدانیم فرزندمان دچار لکنت شده است : هنگام شروع رشد زبان و کلام کودک تشخیص لکنت کار سختی است یعنی اینکه کودکان با شروع صحبت کردن معمولا مثل سایر بزرگسالان بدون مشکل صحبت می‌کنند. از کجا بدانیم فرزندمان دچار لکنت شده است نخست کودک...

مدیر خرداد ۹۷ 0
(0)
MindeCenter توصیه‌های دکتر محمداحسان تقی‌زاده به والدینی که فرزندشان تحت درمان هستند.

  توصیه‌های دکتر محمداحسان تقی‌زاده  : خوشحالم که بعد از قرن ها توانستیم مشکل گفتاری را با الطاف خداوند حکیم و مهربان حل کنیم. و به درمان قطعی و بدون بازگشت لکنت زبان برای اولین بار در ایران  و جهان ، برسیم . پیشرفت فرزند ...

مدیر خرداد ۹۷ 0
(0)
MindeCenter لکنت زبان از چه زمانی در کودکان شروع می‌شود؟

لکنت زبان معمولاً از چه زمانی در کودکان شروع می‌شود؟ چرا کودک دچار لکنت میشوند : کودکان معمولا از سن دوسالگی ممکن است مبتلا به لکنت شوند، شروع اولیه دو سالگی است، ممکن است در سه، چهار، پنج، شش و... دچار لکنت شوند. ولیکن سنین 2 تا 4 سالگی ...

مدیر خرداد ۹۷ 0
(0)
MindeCenter سموم زندگی

سموم زندگی اندیشه مسموم اهداف مسموم روابط مسموم منش مسموم گفتار مسموم تخیّلات مسموم آرزوهای مسموم دانش مسموم احساسات و عواطف مسموم   شما که می‌خواهید کیمیاگر شوید: کیمیاگر معتقد است که قدرت او از باطنش س...

مدیر خرداد ۹۷ 0

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام