بررسي نقش انعطاف پذيري شناختي در پيشبيني نوميدي و تاب آوري در دانشجويان

مدیر خرداد ۹۷ ({{ avg }})

چكيده
بررسي نقش انعطاف پذيري شناختي  :
هدف از پژوهش حاضر، بررسي نقش انعطاف پذيري شناختي در پيشبيني نوميدي و تاب آوري در دانشجويان بود. تعداد 277 نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز 90-89 مشغول به تحصيل بودند با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند.

آزمودني ها با تكميل پرسشنامه ي انعطاف پذيري مقياسهاي نوميدي بك و تابآوري كانر و ديويدسون در اين پژوهش شركت نمودند. براي تجزيه و تحليل نتايج از روشهاي ضريب همبستگي پيرسون، و رگرسيون چندگانه به شيوه ي همزمان استفاده شد.

نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه خرده مقياس ادراك كنترل پذيري توانست نمره ي كل نوميدي و همه ي خرده مقياسهاي آن را به طور منفي پيشبيني كند.

بررسي نقش انعطاف پذيري شناختي

همچنين، خرده مقياس ادراك گزينه هاي مختلف، نمره ي كل نوميدي و خرده مقياسهاي يأس در دستيابي به خواسته ها و انتظار منفي نسبت به آينده را به طور منفي پيشبيني نمود. خرده مقياس ادراك توجيه رفتار نيز خرده مقياس عدم اطمينان به آينده را پيشبيني كرد.

نتايج رگرسيون چندگانه همزمان در پيشبيني تاب آوري نشان داد كه خرده مقياس هاي ادراك كنترل پذيري و ادراك گزينه هاي مختلف، تابآوري را پيش بيني نمودند.

از بررسي يافته ها ميتوان اينگونه نتيجه گيري كرد كه انعطاف پذيري شناختي، توانايي پيشبيني نوميدي و ميتواند موجب كاهش نوميدي و افزايش تاب آوري (CBT) تاب آوري را دارد. بنابراين آموزش انعطاف پذيري شناختي از طريق درمان شناختي- رفتاري شود.

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید .

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

 

برچسب ها : درمان قطعی لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن بررسي نقش انعطاف پذيري شناختی درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام