اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش هوش

مدیر خرداد ۹۷ ({{ avg }})

 

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش هوش اجتماعی و سازگاری اجتماعی

محمد احسان تقی زاده، مراد عبدی ورمزان

چکیده:
مقدمه: اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش هوش  :
این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش هوش اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان ری در سال تحصیلی 92-91 انجام شده است.

روش: پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان ری بود كه 56 نفر در قالب دو كلاس به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و كنترل جایگزین شدند.

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش هوش

هر دو گروه با استفاده از آزمونهای هوش اجتماعی صفاری نیا، سلگی و توكلی (1390) و پرسشنامه سازگاری بل (BAI) در پیش آزمون مورد سنجش قرار گرفتند.

سپس بسته آموزش راهبردهای فراشناختی (تقی زاده و عبدی ورمزان، 1392) به مدت هشت هفته به گروه آزمایش آموزش داده شد. در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده ها با استفاده از تحلیل كوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج پژوهش حاكی از آن بود كه آموزش راهبردهای فراشناختی به طور معنی-داری باعث افزایش هوش اجتماعی و سازگاری اجتماعی شده است (0/01>p )
نتیجه گیری: با آموزش راهبردهای فراشناختی می توان به افزایش هوش اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان كمك كرد.

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

 

 

برچسب ها : راهبردهای فراشناختی فراشناخت هوش اجتماعی سازگاری اجتماعی لکنت لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان درمان لکنت زبان

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام